Mã hóa và giải mã trong C#

Trong khi lập trình ứng dụng, ở các form đăng nhập, khi cần nhập mật khẩu, chúng ta thường phải truy xuất vào CSDL để lấy ra mật khẩu. Nhưng để bảo mật, mật khẩu này đã được mã hóa từ trước rồi. Để mã hóa được chuỗi mật khẩu, ta dùng hàm Encrypt sau:
public string Encrypt(string toEncrypt, bool useHashing)
        {
            byte[] keyArray;
            byte[] toEncryptArray = Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt);
            if (useHashing)
            {
                var hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
                keyArray = hashmd5.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes("iloveit1208"));
            }
            else keyArray = Encoding.UTF8.GetBytes("iloveit1208");
            var tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider
                           {
                               Key = keyArray,
                               Mode = CipherMode.ECB,
                               Padding = PaddingMode.PKCS7
                           };
            ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateEncryptor();
            byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
            return Convert.ToBase64String(resultArray, 0, resultArray.Length);
        }

Để giải mã chuỗi đã được mã hóa, ta dùng hàm Decrypt sau:
public string Decrypt(string toDecrypt, bool useHashing)
        {
            byte[] keyArray;
            byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(toDecrypt);
            if (useHashing)
            {
                var hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
                keyArray = hashmd5.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes("iloveit1208"));
            }
            else keyArray = Encoding.UTF8.GetBytes("iloveit1208");
            var tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider
                           {
                               Key = keyArray,
                               Mode = CipherMode.ECB,
                               Padding = PaddingMode.PKCS7
                           };
            ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateDecryptor();
            byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
            return Encoding.UTF8.GetString(resultArray);
        }

Ví dụ cách sử dung:
string s=”Chao mung cac ban den boi blog cua iloveit1208”;
string mahoa=Encrypt(s,true);
string giaima=Decrypt(mahoa,true);
Chúc các bạn thành công!