Cách lấy dung lượng RAM

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các code để lấy được dung lượng RAM trên máy tính của bạn để hiển thị lên ứng dụng của mình.

Đầu tiên phải add reference Microsoft.VisualBasic từ solution explorer

Code:

using Microsoft.VisualBasic;

var ram = new PerformanceCounter("Memory", "Available MBytes");

// lấy dung lượng RAM free thời điểm hiện tại

float cur = ram.NextValue();

// lấy dung lượng tổng cộng của các thanh RAM

ulong max = new Microsoft.VisualBasic.Devices.ComputerInfo().TotalPhysicalMemory;

Không có nhận xét nào: