Thao tác với REGISTRY trong C#

Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng,...

Registry được coi là trái tim của windows, mọi thay đổi trong registry sẽ dẫn tới sự thay đổi bên ngoài mà chúng ta có thể nhận thấy được.

Trong phần mềm, registry thường được sử dụng để lưu trữ thông tin bản quyền người dùng, thông tin sản phẩm….

Để thao tác được với registry, chúng ta làm như sau:

Ví dụ: Tìm tất cả các chuơng trình startup cùng window

Code:

using System;

using System.ComponentModel;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using Microsoft.Win32;

namespace registry

{

public partial class Form1 : Form

{

        public Form1(){

             InitializeComponent();

      }

      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){

              RegistryKey rg = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);

              string[]s=rg.GetValueNames();

              foreach(string ex in s) {

                     adone(ex,rg.GetValue(ex).ToString(),listView1);

              }

      }

      private void adone(String name, String path,ListView l){

               int n = l.Items.Count;

               l.Items.Add(n.ToString());

               l.Items[n].SubItems.Add(name);

               l.Items[n].SubItems.Add(path);

      }

}

}

Không có nhận xét nào: