Cách sử dụng ReCaptcha Trong Web ASP.NET

Trên các web hiện nay bạn đều thấy còn một loại captcha  được sử dụng khá phổ biến đó là  Google Recaptcha. Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách đăng kí và sử dụng captcha này.
Bước 1: Đăng kí recaptcha
Các bạn hãy vào trang http://www.google.com/recaptcha để đăng kí 1 tài khoản.

nhung recaptcha vao web aspnet

Sau khi đăng kí tài khoản thì bạn sẽ nhận được 1  public key và 1 private key. Bạn hãy copy lại 2 key này.

tao captcha trong asp.net

Để lấy được 2 key này bạn cần phải nhập tên website của bạn(không cần thiết phải chính xác).
Sau đó bạn hãy download recaptcha dll về tại đây
Bước 2: Tạo ứng dụng web sử dụng recaptcha
Tiếp theo bạn hãy tạo 1 ứng dụng web asp.net và Add Reference tới recaptcha dll mà bạn vừa download được.
Bạn hãy register dll cho trang bạn sử dụng.

<%@ Register TagPrefix="recaptcha" Namespace="Recaptcha" Assembly="Recaptcha" %>
Tiếp theo là phần giao diện:
<div>
         <recaptcha:RecaptchaControl    ID="recaptcha"
    runat="server"
    PublicKey="6LckeNQSAAAAAFpwu4ywENBgCFsPYarPC0aGpFub"
    PrivateKey="6LckeNQSAAAAAHJDm6_cj8kSKiBFrgArARhCpUWH"
    Theme="white"
    />
   <asp:Label Visible="false" ID="lblResult" runat="server" />
    <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" onclick="btnSubmit_Click" />
  </div>
Phần giao diện gồm có recaptcha control, label thông báo lỗi và 1 button submit.
Và bây giờ chúng ta code cho phần behind code.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)    {
        lblResult.Visible = false;
    }
    protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        lblResult.Visible = true;
        if (!recaptcha.IsValid)
        {
            lblResult.ForeColor = Color.Red;
            lblResult.Text = "Captcha is invalid.";
        }
        else
        {
            lblResult.ForeColor = Color.Green;
            lblResult.Text = "Captcha is valid";
        }
    }
Bây giờ save và run thôi:

nhung recaptcha vao web aspnet

nhung recaptcha vao web aspnet

OK, ngoài ra các bạn cũng phải có thể tùy biến theme cho recaptcha. ở đây mình dùng theme white, các bạn có thể dùng theme blackglass, red(theme mặc định,clean).
Các bạn có thể vào đây tham khảo thêm :https://developers.google.com/recaptcha/

Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào: