Bắt sự kiện ấn phím enter

Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần nhận biết có ấn phím enter hay không để xử lý một sự kiện tự động, không cần phải sử dụng chuột.

Chúng ta sử dụng đoạn code sau:

protected override bool ProcessDialogKey(Keys keyData)
{

if (keyData == Keys.Enter)
//  button1.Top += 20;
// điều muốn thực hiện khi ấn Enter
return base.ProcessDialogKey(keyData);

}

Không có nhận xét nào: