Chương trình chụp màn hình đơn giản

Đầu tiên bạn thêm vào form một control là PictureBox.

Sau đó add một button vào form. sửa tên button thành : btnCapture

Nhấp sự kiện button đó và code giống như đoạn code dưới đây.

private void btnCapture_Click(object sender, EventArgs e)

{

Bitmap Bitmp = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);

Graphics g = Graphics.FromImage(Bitmp);

g.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, Bitmp.Size);

pictureBox1.Image = Bitmp;

}

Vậy là bạn có chương trình đơn giản về chụp màn hình.

Không có nhận xét nào: