Chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu

Khi lập trình, có rất nhiều trường hợp bạn cần chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu.

Ví dụ để rewrite url thân thiện với SEO hơn, ta phải chuyển tiêu đề bài viết từ tiếng việt có dấu sang không dấu.

Để làm được việc này, chúng ta sử dụng hàm sau:

public string LocDau(string giatri)

{

try

{

Regex regex = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");

string strRuler = accented.Normalize(System.Text.NormalizationForm.FormD);

strRuler = regex.Replace(strRuler, String.Empty).Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D');

return Regex.Replace(strRuler, @"[^\w\.-]", " ");

}

catch {

return "Co loi khi chuyen doi!";

}

}

Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào: