Xóa file vào xọt rác bằng C#

Chỉ với 3 bước đơn giản sau, bạn có thể code cho ứng dụng của mình chức năng xóa file vào xọt rác của windows.

1. Add reference Microsoft.VisualBasic
2. using Microsoft.VisualBasic.FileIO;
3. dùng hàm FileSystem.DeleteFile với tham số thứ 3 là lựa chọn RecycleOption.SendToRecycleBin

Không có nhận xét nào: