C# - Duyệt đệ quy các control trong một form

Trong nhiều trường hợp, số lượng control của bạn quá nhiều, nếu code thủ công gọi từng control một thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta phải nghĩ tới giải pháp dùng code tự động tìm tới các control và cho chúng làm việc.

Ví dụ sau: duyệt đệ qui các textbox

Code:

private void ClearForm(Control ctr){

if (ctr.GetType()==typeof(TextBox))

         ctr.Text = "";

// Duyệt đệ quy

foreach (Control childCtr in ctr.Controls){

           ClearForm(childCtr);

}

}

Không có nhận xét nào: