Sử Dụng Delegate Để Truyền Giá Trị Giữa Các Form

Delegate là gì? Nó có nghĩa là “ủy quyền”, hay là “ủy thác” nó tựa tựa như là con trỏ hàm trong C/C++ vậy.
-Cách làm này:
-Ta sẽ tạo 2 form A ,B
+A có 1 label để hiện thị chuỗi nhập vào từ form B,và 1 cái button để tạo form B.
+B có 1 textbox để nhập chuỗi cần truyền cho A,và 1 button để truyền.

-Đối với form B code:

 

public partial class B : Form
    {
        public B()
        {
            InitializeComponent();
            this.button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
        }
         
        public delegate void SEND(string s); //delegate tham chiếu tới 1 hàm kiểu void tênham(string s);
        public SEND sender; //1 biến kiểu SEND
        void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.sender(textBox1.Text); //thực thị công việc của hàm mà sender tham chiếu tới.
        }
        private void B_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
 
-Đối với form A (form main):


public partial class A : Form
    {
        public A()
        {
            InitializeComponent();
            this.button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
        }
        void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            B tauit = new B(); //tạo 1 form B
            tauit.sender = new B.SEND(getString); //cho sender của form mới tạo tham chiếu tới hàm getString của form A.
            tauit.ShowDialog();
        }
        public void getString(string s //1 hàm giống với kiểu hàm mà delegate bên form B có thể tham chiếu tới.
        {
            this.label1.Text=s; //Gán chuỗi s cho label của form A
        }
    }
 
Như vậy sau khi tạo form B và nhập chuỗi vào textbox của form B ,rồi click button ở form B thì.


void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      this.sender(textBox1.Text); //thực thị công việc của hàm mà sender tham chiếu tới.
}
 
-->lúc này sender đang tham chiếu tới hàm getString của form A nên this.sender(textBox1.Text); cũng chính là gọi getString(textBox1.Text); mà hàm getString làm gì thì bạn rõ rồi chứ?