7. PHP - Những cú pháp xen lẫn trong php

1. Xen lẫn giữa <?php và ?>

Bạn có thể xem code php trong html trong cách khác

- <? và ?> Phải mở trong file php.ini với thẻ mở ngắn.

- <% và %> Phải mở trong file php.ini với thẻ ASP

- <script language=”PHP”> and </script>.Đây là giá trị không chuyển đổi trong file php.ini

2. Xen lẫn trong mệnh đề echo

Bạn đã sử dụng print_r(), nhưng bạn cũng đã sử dụng print() để trình bày đoạn text hoặc giá trị biến trong trang web của bạn. Sự khác nhau giữa echo() và printf() là khi bạn sử dụng print(), một giá trị 0 hoặc 1 sẽ được trả lại cho sự thành công hay thất bại của lệnh print(). Trong trường hợp này, bạn cũng có thể nói mọi thứ không in ra khi sử dụng lệnh print(). Trong khi echo() chỉ đưa ra những gì không có mà bạn biết là không có hoặc nó làm việc không chính xác.

Trong các trường hợp khác thì cả hai là như nhau.

3. Xen lẫn giữa các phép toán logic.

Các phép toán and(&&), or(||) là các phép toán logic.

4. Xen lẫn trong việc sử dụng dấu (“”).

Ngoài việc sử dụng dấu (“”) ta cũng có thể sử dụng dấu (= <<<)

5. Xen lẫn những giá trị tăng, giảm

· ++$value:Tăng biến lên 1, trả về giá trị đã tăng.

· $value++:Trả về giá trị , sau đó tăng lên 1.

· --$value:Giảm 1, trả về giá trị đã giảm.

· $value--:Trả về giá trị, sau đó giảm 1.

· $value=$value+1:Tăng giá trị lên 1.

· $value+=1:Tăng giá trị lên 1.

Không có nhận xét nào: