Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android phần 15

B6: Tạo BroadCast Receiver để nhận Intent mà Activity2 gửi tới -> Tạo 1 file Receiver.java trong at.exam -> Nội dung:

Mã:

package at.exam;

import android.content.BroadcastReceiver;

import android.content.Context;

import android.content.Intent;

import android.widget.Toast;

public class Receiver extends BroadcastReceiver{

@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

long value = intent.getLongExtra("new value", -10) + 10;

Toast toast = Toast.makeText(context, "Broadcast Receiver catch an Intent"+ " \n" + "The value is stored inthe Intent is "+ String.valueOf(value), Toast.LENGTH_LONG); toast.show();

}

}

Code không hề khó hiểu, và mình cũng đã add comment. Chỉ cần lưu ý ở đây là Toast là lớp để hiển thị một thông báo đơn giản trong 1 khoảng thời gian cố định, và ko thể thay đổi thời gian này T_T (why???) chỉ có thể chọn giữa LENGTH_SHORT với LENGTH_LONG

B7: Bổ sung thêm thông tin về component mới vào AndroidManifest.xml:

Mã:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro id"

package="at.exam" android:versionCode="1" android:versionName="1.0">

<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">

<activity android:name=".Activity1" android:label="@string/app_name">

<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

</intent-filter>

</activity>

<activity android:name=".Activity2"></activity>

<receiver android:name=".Receiver"></receiver>

</application>

<uses-sdk android:minSdkVersion="3" />

</manifest>

tai lieu lap trinh android tai lieu lap trinh androidtai lieu lap trinh android

Không có nhận xét nào: