4. PHP - Sử dụng hằng và biến

1. Tổng quan về hằng:

Tương tự như trong những ngôn ngữ lập trình khác, hằng trong PHP cũng là một giá trị được khai báo trước khi sử dụng. Nó phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (­_) và không được bắt đầu bằng số, nó có thể là một chuổi.

Hằng trong PHP được định nghĩa bằng hàm define(). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Vd: tạo một file mới, lưu với tên moviesite.php

<html>

<head>

<title>My Movie Site</title>

</head>

<body>

<?php

define (“FAVMOVIE”, “The Life of Brian”);

echo “My favorite movie is “;

echo FAVMOVIE;

?>

</body>

</html>

Kết quả: Trên trình duyệt xuất hiện như Hình 2.3.1:

giáo trình php tiếng Việt

Hinh 2.3.1

2. Tổng quan về biến.

Không giống như hằng, nó không cần định nghĩa, có thể thay đổi trong chương trình. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của Hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu “$” bất chấp đó là loại biến gì: chuổi, số nguyên, số động hoặc mảng, tất cả chúng đều trông giống nhau. Nó tự động hiểu các kiểu biến người dùng không cần phải khai báo kiểu biến.

Nói chung, khi sử dụng biến trong PHP ta cần quan tâm đến 3 vị trí khác nhau của biến:

1. Khai báo ngay trong mã lệnh PHP

2. Chuyển tiếp từ một trang HTML.

3. Là biến sẳn có trong hệ thống PHP.

Vd:

Sử dụng lại ví dụ moviesite.php chỉ thêm vào biến movierate:

<html>

<head>

<title>My Movie Site</title>

</head>

<body>

<?php

define ("FAVMOVIE", "The Life of Brian");

echo "My favorite movie is ";

echo FAVMOVIE;

echo "<br>";

$movierate = 5;

echo "My movie rating for this movie is: ";

echo $movierate;

?>

</body>

</html>

Kết quả hiển thị như Hình 2.3.2.1:

lập trình php

Hinh 2.3.2.1

Chú ý:

· Trong PHP, phép gán là dấu” =”, so sánh là “= =”:

· PHP có thể tự động chuyển đổi kiểu trong các phép tính.

· PHP Có thể thực hiện việc cộng một biến số với một chuổi có số đứng đầu:

Vd:

$ a = 2 ;

$ b = “2 con heo con”;

$c = $a + $b;

Echo $c;

Kết quả : $c = 4.

PHP có một số hàm toán học được xây dựng dựa trên số mà bạn có thể sử dụng những biến chứa con số như những hàm sau:

- rand(min),(max) phát sinh ra một số ngẫu nhiên.

- cell(number) làm tròn số thập phân thành một số nguyên kế tiếp lớn hơn.

- floor(number) làm tròn một số thập phân xuống một số nguyên nhỏ hơn.

- number_format(number[,dec place] [,dec point] [,thousands]):Định dạng một số thập phân theo cách : chọn chữ số ờ phần thập phân, dấu ngăn cách giữa phần thập phân và phần nguyên, dấu phân cách giữa 3 chữ số của phần nguyên.

- max(argument1, argument2, ...):Trả về giá trị lớn nhất trong các đối số.

- min(argument1, argument2, ...): Trả về giá trị nhỏ nhất.

Không có nhận xét nào: