2. PHP - Hai nguyên tắc cơ bản trong PHP

1.  PHP hiển thị trong trang Web với thẻ mở và thẻ đóng như sau:

<?php

// First line of code goes here;

// Second line of code goes here;

// Third line of code goes here;

?>

2. Những dòng PHP kết thúc bằng dấu “;”.Lời chú thích đựoc viết sau “//” (trên mỗi dòng) hoặc” /*” ở đầu đoạn chú thích và “*/” ở cuối đoạn chú thích.

Chúng ta cần cần nắm vững 2 nguyên tắc này để viết code PHP đúng cú pháp, không mất thời gian tìm và gỡ lỗi.

Không có nhận xét nào: