6. PHP–Mảng trong PHP

Mảng là một danh sách chứa thông tin với khóa và được lưu trữ với một tên biến. Một mảng có dòng thông tin và khóa, khóa là cột đầu tiên trong bảng. Khóa phải đồng nhất để dễ tổ chức và sử dụng.
1. Cú pháp của mảng.
a. Mảng một chiều

<?php

$husband = array("firstname"=>"Albert","lastname"=>",instein","age"=>"124");
echo $husband[firstname];

?>

Kết quả xuất ra màn hình Hình 2.10.1.1:

array trong php

Hinh 2.10.1.1

Chú ý: Sử dụng => để thay cho dấu bằng, khi ấn định những giá trị đến khóa của mảng. Điều này cho bạn xuất ra “Albert” và tất cả giá trị vẫn được lưu trữ trong biến $husband.

Bạn cũng có thể đặt một mảng giá trị theo cách sau:

$husband[“firstname”] = “Albert”;

$husband[“lastname”] = “Einstein”;

$husband[“age”] = 124;

b. Mảng đa chiều:

Ví dụ:

<?php

$table1 = array(“husband” => array(“firstname”=>”Albert”,“lastname”=>”Einstein”,“age”=>124),

“wife” => array(“firstname”=>”Mileva”,“lastname”=>”Einstein”,“age”=>123));

//do the same for each table in your restaurant

?>

Nếu muốn xuất firstname của mọi người, ta dùng hàm xuất như sau:

<?php

echo $table1[“husband”][“firstname”];

echo “ & “;

echo $table1[“wife”][“firstname”];

?>

Kết quả Hình 2.10.1.2:

lap trinh php va MySQL

Hình 2.10.1.2

Để đơn giản ta có thể dùng một cách khác để lưu trữ mảng như sau:

<?php

$flavor[] = “blue raspberry”;

$flavor[] = “root beer”;

$flavor[] = “pineapple”;

?>

Để xuất thông tin ra ta thực hiện câu lệnh như sau:

echo $flavor[0]; //xuất “blue raspberry”

echo $flavor[1]; // xuất “root beer”

echo $flavor[2]; // xuất “pineapple”

2. Sắp xếp mảng

PHP cung cấp nhiều cách để lưu trữ giá trị của mảng, sau đây là mô tả một vài hàm sắp xếp trong mảng.

arsort(array) :Sắp xếp một mảng giảm theo giá trị và duy trì quan hệ của khóa/ giá trị

asort(array): Sắp xếp một mảng tăng theo giá trị và duy trì quan hệ của khóa/ giá trị

rsort(array): Sắp xếp một mảng giảm theo giá trị

sort(array): Sắp xếp một mảng tăng theo giá trị

Ví dụ:

<?php

$flavor[] = "blue raspberry";

$flavor[] = "root beer";

$flavor[] = "pineapple";

sort($flavor);

print_r($flavor);

?>

Kết quả như Hình 2.10.1.3:

sap xep mang trong php

Hình 2.10.1.3

Chú ý:

Ở đây dùng hàm mới prinf_r, chức năng của hàm này là xuất thông tin về một biến mà người ta có thể đọc nó dễ dàng. Nó thường được dùng để kiểm tra giá trị của mảng, một cách cụ thể.

Ở đây hàm sort dùng để sắp xếp theo thứ tự Alpha

Không có nhận xét nào: