3. PHP - Sử dụng “echo” để trình bài text

Hàm “echo” là hàm xuất cơ bản trên trình duyệt Web.

Vd:

<?php

echo “I’m a lumberjack.”;

echo “And I’m okay.”;

?>

Kết quả Hình 2.1.1:

lap trinh php

Hinh 2.1.1

Chúng ta có thể lồng HTML với PHP.

Vd:

<?php

echo “<h1>I’m a lumberjack.</h1>”;

echo “<h2>And I’m okay.</h2>”;

?>

Kết quả như Hình 2.1.2:

giao trinh php

Hinh 2.1.2

Không có nhận xét nào: