Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android phần 14

B3: Tạo giao diện cho Activity2 -> Chuột phải vào folder res\layout -> New -> Android XML File ->Gõ tên là activity2_layout.xml

Mã:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro id"

android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">

<TextView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"

android:text="Activity 2 - Receive value" android:typeface="normal" android:textSize="14px" android:textStyle="bold" android:textColor="#cccccc" android:background="#333333"/>

<EditText android:id="@+id/value_receive" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:textSize="20px" android:gravity="center" android:lines="1" android:numeric="integer" android:enabled="false"/>

<RelativeLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">

          <Button android:id="@+id/call_button" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Call Broadcast Receiver" android:layout_alignParentBottom="true" />

</RelativeLayout>

</LinearLayout>

Layout của Activity2 tương tự như Activity1, nhưng Button bây giờ là để gọi BroadCast Receiver. Ngoài ra mình dùng EditText để hiển thị value nhận được (do nó có cái đường bao ngoài đẹp hơn TextView ^_^) nên không cho phép nhập giá trị vào EditText này

Mã:

android:enabled="false"

B4:Sửa lại nội dung của Activity1.java như sau:

Mã:

package at.exam;

import android.app.Activity;

import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

public class Activity1 extends Activity {

/** Called when the activity is first created. */

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity1_layout);

final EditText editValue = (EditText) findViewById(R.id.value_edit);

final Button sendButton = (Button) findViewById(R.id.send_button);

sendButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

public void onClick(View v) {

          String valueString =editValue.getText().toString();

          long value;

          if (valueString != null) {

                   value =Long.parseLong(valueString);

          }

          else  value = 0;

          //Tạo 1 đối tượng Bundle để gửi đi cùng Intent

          Bundle sendBundle = new Bundle(); sendBundle.putLong("value",value);

          //Tạo Intent để khởi chạy Activity2 và gắn sendBundble vào Intent

          Intent i = new Intent(Activity1.this, Activity2.class);

          i.putExtras(sendBundle); startActivity(i);

          //Giải phóng Activity1 khỏi Activity Stack vì ta sẽ ko quay lại nó nữa

                    finish();

}});

}

}

B5: Tạo mới 1 Class Activity2.java trong package at.exam -> chỉnh sửa nội dung:

Mã:

package at.exam;

import android.app.Activity;

import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

public class Activity2 extends Activity {

/** Called when the activity is first created. */

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity2_layout);

final EditText receiveValueEdit = (EditText) findViewById(R.id.value_receive);

final Button callReceiverButton = (Button) findViewById(R.id.call_button);

//Lấy về Bundle được gửi kèm Intent rồi lấy ra giá trị

Bundle receiveBundle = this.getIntent().getExtras();

final long receiveValue = receiveBundle.getLong("value");

receiveValueEdit.setText(String.valueOf(receiveValue));

callReceiverButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

public void onClick(View v) {

//Khởi tạo 1 Intent để gửi tới BroadCast Receiver

//Gắn giá trị vào Intent, lần này ko cần Bundle nữa

Intent i = new Intent(Activity2.this, Receiver.class);

i.putExtra("new value",receiveValue - 10);

sendBroadcast(i);

}});

}}

Không có nhận xét nào: