Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android phần 17

B4: Code code code... So tired... Tutorial is really take time. Chỉnh Example.java:
Mã:

package at.exam;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class Example extends Activity {
Button button1, button2, button3; Button button4, button5, button6; Button button7, button8, button9; Button button0, buttonStar, buttonClear;
TextView numberView;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
         super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main);
         numberView = (TextView) findViewById(R.id.number_display);
         button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
         button2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
         button3 = (Button) findViewById(R.id.button3);

         button4 = (Button) findViewById(R.id.button4);
         button5 = (Button) findViewById(R.id.button5);
         button6 = (Button) findViewById(R.id.button6);

         button7 = (Button) findViewById(R.id.button7);
         button8 = (Button) findViewById(R.id.button8);
         button9 = (Button) findViewById(R.id.button9);
         button0 = (Button) findViewById(R.id.button0);
         buttonStar = (Button)findViewById(R.id.button_star);
         buttonClear = (Button) findViewById(R.id.button_clear);
         button1.setOnClickListener(this.appendString("1"));
         button2.setOnClickListener(this.appendString("2"));
         button3.setOnClickListener(this.appendString("3"));
         button4.setOnClickListener(this.appendString("4"));
         button5.setOnClickListener(this.appendString("5"));
         button6.setOnClickListener(this.appendString("6"));
         button7.setOnClickListener(this.appendString("7"));
         button8.setOnClickListener(this.appendString("8"));
         button9.setOnClickListener(this.appendString("9"));
         button0.setOnClickListener(this.appendString("0"));
         buttonStar.setOnClickListener(this.appendString("*"));
         buttonClear = (Button) findViewById(R.id.button_clear);

         buttonClear.setOnClickListener(new OnClickListener() {
         public void onClick(View v) {
                   numberView.setText("");
         }});
}
public OnClickListener appendString(final String number) {
        return new OnClickListener() {
               public void onClick(View arg0) {
                        numberView.append(number);
               }};
}
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
         super.onCreateOptionsMenu(menu);
         menu.add(0, Menu.FIRST, 0,"Exit" ).setIcon(android.R.drawable.ic_delete);
         return true;
}
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
         switch (item.getItemId()) {
                   case Menu.FIRST: {
                           finish();
                          break;
                   }
        }
        return false;
}
}

Code quá đơn giản, mình còn ko thèm comment nữa. Lưu ý có 1 Option Menu để đóng Activity và cũng là đóng luôn ứng dụng.
B5: Time to test... Khởi chạy project, rồi sử dụng Option Menu của mình (bấm nút
Menu của Emulator hoặc di động Android) để thoát khỏi chương trình. Ok, sau khi chọn Exit ta có thể chắc chắn là ứng dụng đã được đóng hoàn toàn, activity ko còn tồn tại trong stack của Emulator/di động nữa. Giờ nhấn nút Call của Emulator/di động
lap trinh android  lap trinh android
lap trinh android  lap trinh android