10. PHP - Làm việc với PHP và mảng dữ liệu: foreach

Hàm foreach tương tự như hàm While, nếu sử dụng while kết hợp thông qua một danh sách kết quả từ truy vấn

foreach ($row as $value) {

echo $value;

echo “<br>”;

}

Ví dụ về việc sử dụng foreach. Mở tập select.php sửa đổi lại như sau.

<?php

//connect to MySQL

$connect = mysql_connect("localhost", "root", "")

or die("Hey loser, check your server connection.");

//make sure we're using the right database

mysql_select_db("moviesite");

$query = "SELECT movie_name, movie_type " ."FROM movie ";

$results = mysql_query($query)

or die(mysql_error());

//while ($row = mysql_fetch_array($results,MYSQL_ASSOC)){

while ($row = mysql_fetch_assoc($results)) {

         foreach ($row as $val1) {

                 echo $val1;

                 echo " ";

          }

         echo "<br>";

         //extract($row);

         //echo $movietype_id;

         //echo " - ";

         //echo $movietype_label;

}

?>

Sau khi cho chạy chương trình, giao diện như sau:

: php & mysql

Không có nhận xét nào: