Xây dựng Windows Service với C# – Phần 2

II Tạo ứng dụng loại Windows Service.

Bước 1:

Khởi động Visual Studio .NET và tạo một project mới với việc sử dụng mẫu Windows Service. Đặt tên cho project là wsGiamSatThuMuc và chứa nó vào một thư mục trên máy tính của bạn.

windows service in C#

Bước 2:

Trên cửa sổ Solution Explorer đổi tên của component có tên Service1.cs thànhGiamSatThuMuc.cs.

Bước 3:

DoubleClick vào GiamSatThuMuc.cs à Properties window. Trên cửa sổ Properties lần lượt thực hiện các công việc sau:
· Tại mục ServiceName: đổi tên mặc định service1GiamSatThuMuc.
· Tại mục AutoLog : Thiết lập giá trị là False.
· Tại mục CanStop: Thiết lập giá trị là True.

windows service in C#

Bước 4:

Click chọn hiển thị hộp công cụ (Toolbox) của Visual Studio .NET --> click tab : Components --> click chọn EventLog (Là một component) kéo thả vào cửa sổ design.

windows service in C#

Không có nhận xét nào: