2. Dùng SqlConnection để kết nối CSDL

Trong bài 2 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng lớp SqlConnection để kết nối tới CSDL NorthWind, một bước rất quan trọng trong lập trình cơ sở dữ liệu.

Các bước kết nối tới CSDL trong C#
1. Khai báo namespace:

using System.Data.SqlClient;

2. Tạo 1 ConnectString (Chuỗi kết nối)


string connectionString = @"Data Source=NGUYENVANTHANH;Initial Catalog=Northwind;Persist Security Info=True;User ID=iloveit1208;Password=************;Pooling=False";


Có nhiều cách tạo ConnectString khác nhau, các bạn vào trang
http://connectionstrings.com/ để xem thông tin kết nối chi tiết của các hệ quản trị csdl khác nhau.

3. Tạo 1 đối tượng thuộc lớp SqlConnection và truyền vào ConnectStringSqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);


Vậy là bạn đã 1 đối tượng mang đầy đủ thông tin kết nối. Việc tiếp theo là thử xem kết nối có thành công hay không.

try{
// Mở kết nối
conn.Open();
Console.WriteLine("Connection opened !");
}
catch (SqlException sqle){
// Thông báo biến cố khi kết nối
Console.WriteLine("Error: " + sqle.Message);
}
finally{
// Đóng kết nối
conn.Close();
Console.WriteLine("Connection closed !");
}

Chi tiết bạn có thể xem ở video sau:

Download


Chúc các bạn thành công
Không có nhận xét nào: