Upload file trong PHP

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn upload 1 file lên thư mục máy chủ với PHP

Đầu tiên, tạo 1 tài liệu php mới và tạo 1 form bằng mã html như sau:
enctype="multipart/form-data">Cho đoạn mã php này vào

< ?php
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
{
echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "
";
}
else
{
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
}
?>

Đoạn php trên sẽ upload file vào thư mục upload trên máy chủ.

Có một số cách lọc file khi chọn để upload như sau:
$_FILES["file"]["type"] == "image/gif" //Upload nhưng file ảnh gif
$_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg" //Upload những file ảnh jpeg
$_FILES["file"]["size"] < 20000// File upload ko quá 20kb

Áp dụng:

if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")&& ($_FILES["file"]["size"] < 20000))
{
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
{
echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "
";
}
else
{
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
}
}


Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào: